Statut Stowarzyszenia ESN LUT

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ESN LUT w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem” lub “Organizacją”.

 2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługuje się nazwą “ESN LUT Association”.

 3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Lublin. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innego państwa z poszanowaniem prawa tego państwa.

 4. Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją członkowską, nie jest organizacją religijną
  i nie jest powiązane z żadną grupą ideologiczną.

 5. Stowarzyszenie działa we współpracy z Biurem Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej. 

 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.                     

 8. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

 9. Stowarzyszenie działa zgodnie z: 

9.1. obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym,

9.2. Statutem Stowarzyszenia,

9.3. regulaminami organów Stowarzyszenia,

9.4. uchwałami władz Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia, znaki graficzne i logotypy identyfikujące Stowarzyszenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1.1.integracja kulturowa i socjalna studentów z zagranicy, którzy część swojej edukacji odbywają na polskich uczelniach wyższych,

1.2. pomoc studentom z zagranicy studiującym w Polsce,

1.3. wspomaganie międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian studenckich,

1.4. pomoc studentom polskim wyjeżdżającym na studia za granicą,

1.5. reintegracja studentów polskich, którzy część swojej edukacji odbyli za granicą,

1.6. tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości, tradycji pośród studentów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub różnych nacji,

1.7. wspieranie organizacji studenckich o podobnych celach statutowych i działaniach,

1.8. promowanie Polski, polskiej kultury za granicą oraz wśród studentów zagranicznych studiujących w Polsce, 

1.9. promowanie Politechniki Lubelskiej i innych polskich uczelni wyższych jako miejsc atrakcyjnych pod względem poziomu i jakości kształcenia,

1.10. promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju,

1.11. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

1.12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

1.13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

1.14. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

1.15. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

1.16. propagowanie turystyki i krajoznawstwa,

1.17. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej działalności.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.1. działalność oświatową i informacyjną:

1.1.1. organizację i udział w szkoleniach i konferencjach na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

1.1.2. udzielanie rzetelnej informacji o możliwościach studiowania oraz finansowania studiów za granicą,

1.1.3. organizację kursów językowych,

1.2. działalność kulturalną:

1.2.1. organizację oraz wspieranie akcji, a także wyjazdów promujących polską kulturę na terenie kraju i za granicą, 

1.2.2. wspieranie oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć zainteresowanie Polską oraz polską kulturą, w tym organizowanie wydarzeń                    o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystyczno-krajoznawczym, 

1.2.3. organizacja imprez promujących kulturę innych krajów,

1.2.4. organizacja wymian studenckich i młodzieżowych,

1.3. współpracę z organizacją Erasmus Student Network AISBL, Stowarzyszeniem ESN Polska oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych,

1.4. zorganizowanie i prowadzenie biura.

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 4

 1. Stowarzyszenie składa się z członków:

1.1. zwyczajnych,

1.2. wspierających,

1.3. stowarzyszonych,

1.4. honorowych.

 

§ 5

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być student lub absolwent uczelni wyższych znajdujących się na terenie miasta Lublin.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe na rzecz Stowarzyszenia.

 3. Członkiem zwyczajnym lub wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

 4. Członek zwyczajny może stać się członkiem wspierającym również na swój wniosek, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zmiana kategorii członkostwa powoduje utratę praw i obowiązków, jakie członek posiadał będąc członkiem zwyczajnym.

 5. Członkiem stowarzyszonym staje się osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowską oraz opłaciła składkę członkowską. Przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka stowarzyszonego stwierdza Zarząd w drodze uchwały.

 6. Członkiem Stowarzyszenia (tj. zwyczajnym, wspierającym, stowarzyszonym, honorowym) może zostać obywatel polski, cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski. 

 7. Wzory deklaracji członkowskich zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

 8. Tytuł członka honorowego może zostać nadany przez Walne Zebranie Członków osobie fizycznej, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/4 członków Stowarzyszenia.

 

§ 6

 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz zapytania we wszystkich sprawach dotyczących Organizacji.

 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do aktywnego brania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Organizacji.

 3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 4. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Organizacji oraz do dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 5. Członek zwyczajny jest zobowiązany do brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

 6. Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni mają obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską.

 7. Do obowiązków członka wspierającego należy wywiązywanie się z deklarowanego wsparcia merytorycznego, rzeczowego lub finansowego.

 

§ 7

 1. Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek:

1.1. rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia w formie dokumentowej,

1.2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

1.3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,

1.4. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu złamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, braku aktywności przez okres dłuższy niż 4 miesiące lub z powodu zaległości finansowych wobec Organizacji,

1.5. nieopłacenia przez członka stowarzyszonego kolejnej składki.

 

§ 8

 1. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach osobowych przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania, uchwała Zarządu o wykluczeniu członka ulega zawieszeniu.

 2. Treść uchwał w sprawach osobowych jest przekazywana drogą elektroniczną członkom Stowarzyszenia, których dotyczą.

 3. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Niezłożenie odwołania w terminie powoduje wygaśnięcie tego prawa.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 9

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1.1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZC”,

1.2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

1.3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.

 1. Kadencja pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem przeprowadzenia zebrania założycielskiego Stowarzyszenia i kończy się z dniem 30 czerwca kolejnego roku. Każda kolejna kadencja trwa 1 rok i rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca

 2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może pełnić swoje obowiązki po ustaniu kadencji, za zgodą WZC, do czasu wyboru nowego Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia ustania kadencji.

 3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje WZC w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 4. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 5. Nie można łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie Stowarzyszenia.

 6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu danego organu, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 7. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji, odwołania przez WZC lub nieuzyskania absolutorium. 

 8. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub ¼ członków Stowarzyszenia. Odwołanie z funkcji następuje w drodze uchwały WZC, podjętej kwalifikowaną większością ⅔ głosów w obecności
  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 9. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze wyboru, którego dokonują pozostali jego członkowie. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Wybrani w ten sposób członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego WZC.

 10. W przypadku wyboru członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, mandat tych osób wygasa z dniem 30 czerwca, z zastrzeżeniem ust. 3.

 11. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Nie mogą jednak otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§ 10

 1. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZC biorą udział:

1.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

1.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, osoby posiadające tytuł członka honorowego oraz zaproszeni goście.

 1. WZC jest zwoływane co najmniej raz w roku akademickim, przez co rozumie się okres od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, przez członka Zarządu. Członek Zarządu zwołuje WZC, co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

 2. Nadzwyczajne WZC może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez członka Zarządu z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 3. Do kompetencji WZC należy:

4.1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

4.2. uchwalanie zmian Statutu,

4.3. uchwalanie regulaminów organów i regulaminów postępowania Stowarzyszenia,

4.4. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4.5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

4.8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

4.9. podejmowanie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

4.10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

4.11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

4.12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

4.13. podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 11

 1. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym:

1.1. Przewodniczącego,

1.2. Członka Zarządu ds. Finansów,

1.3. jedna spośród trzech funkcji: Członek Zarządu ds. PR, Członek Zarządu ds. HR, Wiceprzewodniczący.

 1. W przypadku gdy WZC podejmie uchwałę o wyborze większej liczby członków Zarządu, kolejny członek Zarządu może objąć jeden z następujących funkcji:

  1. Członek Zarządu ds. Projektów.

 2. O liczbie dodatkowych członków Zarządu decyduje WZC w drodze uchwały. W treści uchwały określa się funkcje dodatkowych członków Zarządu.

 3. Do kompetencji Zarządu należą:

4.1. realizacja celów Stowarzyszenia,

4.2. wykonywanie uchwał WZC,    

4.3. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

4.4. reprezentowanie Stowarzyszenia,

4.5. kierowanie współpracą z innymi organizacjami,

4.6. zwoływanie WZC,

4.7. przyjmowanie i usuwanie członków Stowarzyszenia,

4.8. wypełnianie obowiązków wyszczególnionych w „Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia ESN LUT”.

 

5 5.Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

6.Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jest uprawnionych dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 12

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

3.1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

3.2. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie WZC oraz zebrania Zarządu,

3.3. składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3.4. składanie wniosków z kontroli podczas WZC,

3.5. składanie wniosków o usunięcie członka Zarządu z pełnionej funkcji.

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos posiada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

§ 13

 1. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

2.1. składki członkowskie,

2.2. granty, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

2.3. wpływy z ofiarności publicznej,

2.4. wpływy z odpłatnej działalności statutowej,

2.5. inwestycje w instrumenty finansowe lub lokaty bankowe.

 1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, majątek przeznacza się na cel wskazany w uchwale WZC.

 

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 14

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ⅔ głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem WZC. Prawo do zgłoszenia projektu przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały WZC, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Stowarzyszenia podjętej większością kwalifikowaną ⅔ głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ⅔ członków uprawnionych do głosowania.